ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนดเปิดเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๗รับสมัครเด็กอายุ๒ปีขึ้นไปสมัครได้ที่อบต.ท่าข้ามอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาบัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.


ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
สำนักงานก.กลาง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท. 5 % มีผล 1 เม.ย 54 ตามมติครม.โดยให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2554รายละเอียดดังนี้


สำนักงานก.กลาง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท. 5 % มีผล 1 เม.ย 54 ตามมติครม.
โดยให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2554รายละเอียดดังนี้
   คือสำนักงานก.กลางจะมีหนังสือแจ้งให้ อปท.ปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลังการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีครั้งที่1/(1 เมษายน2554) โดยให้ใช้ตารางเปรียบเทียบเงินเดือนจากเดิมเข้าสู้อัตราใหม่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เอกสาร 2 แผ่น      ครับ 


ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๕.๔๗ กิโลไบต์ 


          สรุป.รอกรมส่งเสริมฯแจ้ง ครับ

             ขอให้โชคดี

                            นายอักษร      บุตรโคตร
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
       ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
                                27 เมษายน  2554
               มือถือ 089-1971331
    
p-aksorn31@windowslive.com


ข่าวดี..ก.อบต.มีมติครั้งที่ 3/54 ลว.23 มี.ค 54 ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท.5% มีผล 1 เม.ย 54 หลังจากที่ถกกันนานว่าการขึ้นเงินเดือน 5% เป็นอำนาจ ก.ถ หรือ ก.อบต. รายละเอียดดังนี้
ข่าวดี..ก.อบต.มีมติครั้งที่ 3/54 ลว.23 มี.ค 54 ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท.5% มีผล 1 เม.ย 54 หลังจากที่ถกกันนานว่าการขึ้นเงินเดือน 5% เป็นอำนาจ ก.ถ หรือ ก.อบต. รายละเอียดดังนี้

เรียนเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน ตามที่ได้มีการติดตามเรื่องการประชุม ก.กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโดยตลอด ผมขอแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน หลังจากได้มีการประชุมอนุโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระที่สำคัญก่อนนำเสนอที่ประชุม ก.กลาง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑.เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕ % ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากันโดยใช้เวลานานพอสมควรว่าเป็นอำนาจของก.กลาง หรือ ก.ถ.กันแน่ ในที่สุดก็มีมติว่าเป็นเรื่องที่ ก.กลางต้องพิจารณา ส่วนอนุโครงสร้างมีหน้าที่ในการยกร่างทำรายละเอียดเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ก.กลาง เพื่อพิจารณาต่อไป
2 มติที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ประกาศใช้และมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ แต่บัญชีเงินเดือนที่อยู่ในท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้เป็นการปรับเพิ่ม ๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ต้องแก้ไขหลังจากประกาศเรื่องเงินเดือนตามคุณวุฒิรัฐมนตรีลงนามแล้วส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
๒.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลกรณีการขอใช้บัญชีข้ามจังหวัด เรื่องนี้อนุโครงสร้างได้มีการประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และได้นำเสนอให้ที่ประชุม ก.กลางได้พิจารณาไปแล้วแต่มีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ร้องเรียนเข้ามาอนุโครงสร้างโดยฝ่ายเลขาจึงได้นำเข้าที่ประชุมอนุโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ในที่ประชุม ก.กลาง ได้ตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทน ก.กลาง ทั้ง ๓ ก. ไปหาแนวทางในการสอบบรรจุแต่งตั้งแล้วนำเสนอ ก.กลางอีกครั้งหนึ่งครับ
๓.เรื่องการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗  เรื่องนี้อนุโครงสร้างได้มีการประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เช่นเดียวกัน และได้นำเสนอให้ที่ประชุม ก.กลางได้พิจารณาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๔ แต่ยังไม่ผ่านที่ประชุม ก.กลาง ผมจึงได้ถามฝ่ายเลขาในที่ประชุมอนุโครงสร้างเพื่อขอทราบความคืบหน้า ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงว่าได้นำเข้าที่ประชุม ก.กลาง แล้ว และได้ให้ฝ่ายเลขาไปตรวจสอบให้รอบคอบและนำกลับมาเข้าที่ประชุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ อีกครั้งหนึ่ง
- มติที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนระดับ ๗ ซึ่งครองตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และมีคุณสมบัติครบในการปรับเป็นผู้อำนวยการกองไม่ต้องทำการคัดเลือกอีกแต่เมื่อปรับเป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗ แล้วให้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขาไปปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
๔.เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ซึ่งอนุโครงสร้างได้มีการประชุมไปตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้เข้าที่ประชุม ก.กลางไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่เรื่องนี้กลับล่าช้าออกไปด้วยเหตุผลที่เคยตอบในกระทู้ให้ทุกท่านทราบแล้ว เมื่อมีการแก้ไขใหม่นำกลับมาเข้าที่ประชุม ก.กลางอีกครั้งหนี่งในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งก.กลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้พยายามติดตามทั้งทางโทรศัพท์ เข้าไปที่กรมด้วยตนเองหลายครั้ง และในการประชุมอนุโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผมก็สอบถามฝ่ายเลขาในที่ประชุมอีกครั้ง ฝ่ายเลขาชี้แจงว่าได้ส่งประกาศฯไปให้รัฐมนตรีลงนามตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.แล้วแต่ยังไม่ส่งกลับมาครับ ผมจะพยายามติดตามให้ครับเมื่อได้แล้วจะนำลงเว็ปให้เร็วที่สุด
๕.เรื่องเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ใช้เวลาพอสมควรตามที่ฝ่ายกฎหมายได้นำเสนอว่าเป็นอำนาจของ ก.ถ. ไม่ใช่อำนาจของ ก.กลาง ท่านรองวสันต์จึงได้เสนอให้นำข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาใช้ในกรณีนี้แทน แต่ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ ๒-๓ ท่านยังแสดงความเห็นคัดค้าน ท่านรัฐมนตรีบุญจงจึงได้ให้ฝ่ายเลขาไปทำตัวเลขในการจ่ายเงินในกรณีที่ไม่เกิน ๔๐ % แล้วเอาเข้าที่ประชุมในเดือนเมษายนก่อนยุบสภาให้ดำเนินการให้เรียบร้อยในเดือนเมษายน

ระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังนี้
http://www.samaphan-abt.org/abt_report/temp_mar2011.pdf

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ท้าย พ.ร.ฎ
http://www.samaphan-abt.org/abt_report/newsalary2011.xls

ปล.ขอขอบคุณท่านปลัดอำพล ยุติโกมินทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ปลัดฯ ที่จัดส่งข้อมูลมาให้ครับ

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ส่วนหัวหน้าส่วน เม.ย 54 รอรุ้นอีกที ก่อนยุบสภาฯ ส.ส ครับ  ในส่วนตัวมีความเชื่อว่าผ่าน 100% ครับ
              ขอให้โชคดี

                            นายอักษร      บุตรโคตร
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
       ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
                                4 เมษายน  2554
               มือถือ 089-1971331
    
p-aksorn31@windowslive.com


กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์[ดาวน์โหลด:8808]
โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/4/54

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดสด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงงาม (ดู:154)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ามัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม - ชายทะเล (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม (ดู:149)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประตูเขียน - คลองอาทิตย์ (ต่อเนื่อง) หมุ่ที่ 5 ตำบลม่วงงาม (ดู:149)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายมะขามคลาน2-สายกลางบ้าน ม.10 ตำบลม่วงงาม (ดู:142)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2558-2560) (ดู:141)