"วิสัยทัศน์ การพัฒนา อบต.ท่าข้าม  ภายในปี ๒๕๖๔ อบต.ท่าข้ามมุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและสังคม สู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงธรรมชาติ สู่ความเป็นสากล"    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม งาน ๔ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๑.พืชศึกษา (กระพ้อ) ๒.สัตว์ศึกษา(ผึ้ง) ๓.ชีวภาพศึกษา (เห็ดแครง) ๔.ภูมิปัญญาศึกษา (ฝายมีชีวิต/ซั้ง) 

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 74,808 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
23 ก.พ. 61
110
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
23 ก.พ. 61
175
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกค์ (E-bidding)
23 ก.พ. 61
160
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ งานซ่อมแซมหลังคา โรงยิมเนเซีย
23 ก.พ. 61
170
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา
23 ก.พ. 61
148
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถ.สงขลา-นาทวี ซ.12และซอยแยก(แยกทางเข้าวัดเกาะถ้ำ) หมู่ที่ 4
23 ก.พ. 61
109
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.7 ถ.สงขลา-นาทวี หมู่ที่ 5
23 ก.พ. 61
96
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักเดิม ถ.สงขลา-นาทวี 12 หมู่ที่ 4
23 ก.พ. 61
53
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดการขยะมูลฝอย (รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พร้อมขอบเขตงาน)
23 ก.พ. 61
64
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล กิจกรรมแข่งขันจักรยาน Thai Angel Cycling
23 ก.พ. 61
39
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมฯ
23 ก.พ. 61
30
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ และสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมฯ
23 ก.พ. 61
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
23 ก.พ. 61
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
23 ก.พ. 61
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
23 ก.พ. 61
48

»ข้อมูลทั้งหมด 74,808 รายการ