หมวดที่ ๑ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อที่ ๑ คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือส่งตัวแทน หากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สารวัตรกำนันไม่เข้าร่วมประชุม ต้องยินดีเสียค่าปรับ ครั้งละ ๕๐ บาท และให้นำค่าปรับใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ข้อที่ ๒ ประชาชนต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน ข้อที่ ๓ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยและห้ามทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ ข้อที่ ๔ ประชาชนต้องไม่จับสัตว์น้ำในแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและห้ามใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำอื่น ๆ ของชุมชน ข้อที่ ๕ ผู้ใช้รถบรรทุกหรือเจ้าของกิจการที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน ๑๖ ตัน ภายในหมู่บ้าน ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากกำนัน หรือผู้ใหญ่ในเขตหมู่บ้านนั้นก่อนใช้เส้นทาง ข้อที่ ๖ การถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารหรืออื่น ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและจะต้องแจ้ง หรือได้รับความเห็นชอบจาก อบต.กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านก่อน ข้อที่ ๗ ประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการขโมยทรัพย์สินและไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายทรัพย์สินหรืดทำร้ายผู้อื่น ข้อที่ ๘ ประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวและชุมชนมิให้มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อที่ ๙ เจ้าของบ้านต้องแจ้งรายชื่อผู้เช่าบ้านหรือผู้อาศัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการ ชุมชน ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเข้าอยู่อาศัย

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,412 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวี ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บร
20 เม.ย. 58
536
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
20 เม.ย. 58
472
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง โครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตรีเหนือฯ
20 เม.ย. 58
444
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตืกคอนกรีตสายเอก-แยกต้นซ่าน หมู่ที่ 7
20 เม.ย. 58
436
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตืกคอนกรีตสายเอก-แยกต้นซ่าน หมู่ที่ 7
20 เม.ย. 58
450
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
20 เม.ย. 58
326
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะมวง หมู่ที่ 3
20 เม.ย. 58
287
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ข่าวสอบราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านม่วงและบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลสำนัก
20 เม.ย. 58
295
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 เม.ย. 58
310
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอส่งประกาศ สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์
20 เม.ย. 58
396
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลประกอบ
20 เม.ย. 58
379
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
20 เม.ย. 58
465
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
20 เม.ย. 58
466
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก แผนปฏิบัติการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ของเทศบาลตำบลนาทวีนอก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 58
381
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาแ
20 เม.ย. 58
358

»ข้อมูลทั้งหมด 35,412 รายการ