องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร/เรื่องการขยายผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย -หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 58,316 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
27 ต.ค. 59
58
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน คสล. ศพด.บ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4
27 ต.ค. 59
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
27 ต.ค. 59
56
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
27 ต.ค. 59
53
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 ต.ค. 59
45
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559
27 ต.ค. 59
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ แบบรายงานแผนปฎบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560(เอกสารแนบบท้าย)
27 ต.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าบอน แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
27 ต.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลำไพล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างมัสยิด หมู่ที่ 12
27 ต.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
27 ต.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม
27 ต.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
27 ต.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านม่วงงามล่าง
27 ต.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกล่ำ รายงานการจักทไแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2560
27 ต.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
27 ต.ค. 59
3

»ข้อมูลทั้งหมด 58,316 รายการ