ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลดอ้วน สร้างบุญ เข้าพรรษา ประจำปี 2558  สนใจติดต่อได้ที่ อบต.ท่าข้าม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่  29 กรกฎาคม 2558 สมัครรายบุคคล เฉพาะบุคคลที่มีดัชนีมวลกายเกินปกติ โดยต้องมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 30 คนถึงจะพิจารณามอบเงินรางวัลตามกติกาข้อกำหนด, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,328 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
198
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
210
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
215
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
217
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย ประกาศเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เรื่องจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย โดยวิธีพิเศษ
8 ต.ค. 58
188
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม 2558
8 ต.ค. 58
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ข่าวประชาสัมพันธ์การโอนเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
8 ต.ค. 58
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
8 ต.ค. 58
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8 ต.ค. 58
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8 ต.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8 ต.ค. 58
32
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8 ต.ค. 58
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
8 ต.ค. 58
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
14
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.บาโหย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินความพิการของ อบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
17

»ข้อมูลทั้งหมด 40,328 รายการ