องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร/เรื่องการขยายผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย -หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙         แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนคณะผู้บรหาร ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ในทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักงาน อบต.ท่าข้าม   

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,706 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
9 ธ.ค. 59
28
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
9 ธ.ค. 59
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
9 ธ.ค. 59
107
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน
9 ธ.ค. 59
99
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2(การประชุมกลุ่มย่อย1)โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจะนะ
9 ธ.ค. 59
83
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 10)
9 ธ.ค. 59
65
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9)
9 ธ.ค. 59
68
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ธ.ค. 59
35
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลนาทวีนอก
9 ธ.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
9 ธ.ค. 59
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
9 ธ.ค. 59
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
9 ธ.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
9 ธ.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9 ธ.ค. 59
17

»ข้อมูลทั้งหมด 59,706 รายการ