องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘, การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๐ ได้ต้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พย ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖. ๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ,พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ธันวา ๒๕๕๘ ณ วัดท่าข้าม กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ พิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดี การลงทะเบียนถวายพานพุ่มสักการะ การแต่งการชุดเสื้อเหลืองและชมพู

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,147 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  หมวดหลัก ทต.โคกม่วง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
29 พ.ย. 58
187
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558
29 พ.ย. 58
159
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภทผู้นำ กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังเกมส์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
27 พ.ย. 58
315
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
27 พ.ย. 58
329
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาภาคใต้
27 พ.ย. 58
305
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 พ.ย. 58
394
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558
27 พ.ย. 58
246
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( เพิ่มเติม 1/2559)
27 พ.ย. 58
223
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเหรียง-ทุ่งจูด หมู่ที่ 1
27 พ.ย. 58
193
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างงานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ที่ 7
27 พ.ย. 58
154
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ฉาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
27 พ.ย. 58
155
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุน การดูแล เฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
27 พ.ย. 58
121
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
27 พ.ย. 58
143
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดับเพลิง
27 พ.ย. 58
110
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ Lineกลุ่ม "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล" เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม ผลการดำเนินงาน
27 พ.ย. 58
110

»ข้อมูลทั้งหมด 42,147 รายการ