องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร/เรื่องการขยายผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย -หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน ๑๔ แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายและร่วมแสดงนิทรรศการกล่าวข้างต้น มีความสามารถในการเป็นพื้นที่เรียนรู้และขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้หากมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือประกอบการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มากขึ้นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์ส่วนปกครองเป้าหมายสิ่งที่ส่งมาด้วยจัดทำร่างคู่มือและร่างหลักสูตรการฝึกอบรมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเป็นคู่มือและหลักสูตรกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นใช้ขยายผลการดำเนินงานต่อไป รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. ๑.อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๒.ทต.โคกกรวด อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓.อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๔.อบต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๕.อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ๖.อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๗.อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๘.อบต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ๙.ทต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ๑๐.อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๑๑.อบต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒.อบต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ๑๓.ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ๑๔.อบต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,288 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ หมู่ 5 ภายในศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
27 ส.ค. 59
206
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดนตรีใจกลางเมืองหาดใหญ่ “Hatyai Music City Festival 2016”พร้อมด้วยนายวิษณุ เจริญศิลป์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจพอเพียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.ไพร พัฒ
26 ส.ค. 59
253
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
26 ส.ค. 59
289
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2559
26 ส.ค. 59
289
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)
26 ส.ค. 59
285
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 59
245
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ข้อบัญญัติการใช้สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
26 ส.ค. 59
184
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ข้อบัญญัติการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
26 ส.ค. 59
103
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ข้อบัญญัติการใช้ศูนย์บริหารกล้ามเนื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
26 ส.ค. 59
98
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ขอปรับเปลี่ยนอัตราค่าใช้บริการสนามและอาคารสถานกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (หาบเร่)
26 ส.ค. 59
128
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อเก้าอี้สนามกีฬา พร้อมติดตั้ง ประจำสนามฟุตบอล สนามกีฬาติณสูลานนท์
26 ส.ค. 59
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองจาก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2
26 ส.ค. 59
123
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมสายบ้านแค หมู่ที่ 2
26 ส.ค. 59
123
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันแม่ของแผ่นดิน
26 ส.ค. 59
121
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ทดสอบอุปกรณ์ น้ำยาดับเพลิง FE 500
26 ส.ค. 59
95

»ข้อมูลทั้งหมด 56,288 รายการ