หมวดที่ ๑ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อที่ ๑ คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือส่งตัวแทน หากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สารวัตรกำนันไม่เข้าร่วมประชุม ต้องยินดีเสียค่าปรับ ครั้งละ ๕๐ บาท และให้นำค่าปรับใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ข้อที่ ๒ ประชาชนต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน ข้อที่ ๓ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยและห้ามทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ ข้อที่ ๔ ประชาชนต้องไม่จับสัตว์น้ำในแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและห้ามใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำอื่น ๆ ของชุมชน ข้อที่ ๕ ผู้ใช้รถบรรทุกหรือเจ้าของกิจการที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน ๑๖ ตัน ภายในหมู่บ้าน ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากกำนัน หรือผู้ใหญ่ในเขตหมู่บ้านนั้นก่อนใช้เส้นทาง ข้อที่ ๖ การถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารหรืออื่น ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและจะต้องแจ้ง หรือได้รับความเห็นชอบจาก อบต.กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านก่อน ข้อที่ ๗ ประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการขโมยทรัพย์สินและไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายทรัพย์สินหรืดทำร้ายผู้อื่น ข้อที่ ๘ ประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวและชุมชนมิให้มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อที่ ๙ เจ้าของบ้านต้องแจ้งรายชื่อผู้เช่าบ้านหรือผู้อาศัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการ ชุมชน ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเข้าอยู่อาศัย

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 36,252 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ น้ำประปา ทต.ควนเนียง ประจำปี 2558
25 พ.ค. 58
221
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรุ้
25 พ.ค. 58
214
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก จำนวน 2 ศูนย์
25 พ.ค. 58
219
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก เทศบาลตำบลปริกขอเชิญชวนพี่น้องกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลการจัดทำแผนประชาคม
25 พ.ค. 58
231
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินลูกรังซอยค
25 พ.ค. 58
223
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินลูกรังซอยบ้
25 พ.ค. 58
190
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวี ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบา
25 พ.ค. 58
156
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวี ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบร
25 พ.ค. 58
136
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวี ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำห
25 พ.ค. 58
110
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวี ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ
25 พ.ค. 58
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครวงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานไทรพัฒนา 2 (ต่อเนื่อง)
25 พ.ค. 58
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่ายเงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2558
25 พ.ค. 58
109
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไฟ บ้านนาต้นปีก หมู่ที่ 6
25 พ.ค. 58
92
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง วิสาขปุรณมีบูชา 2558 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
25 พ.ค. 58
93
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว อบต.สำนักแต้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน
25 พ.ค. 58
113

»ข้อมูลทั้งหมด 36,252 รายการ