องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร/เรื่องการขยายผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย -หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน ๑๔ แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายและร่วมแสดงนิทรรศการกล่าวข้างต้น มีความสามารถในการเป็นพื้นที่เรียนรู้และขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้หากมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือประกอบการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มากขึ้นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์ส่วนปกครองเป้าหมายสิ่งที่ส่งมาด้วยจัดทำร่างคู่มือและร่างหลักสูตรการฝึกอบรมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเป็นคู่มือและหลักสูตรกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นใช้ขยายผลการดำเนินงานต่อไป รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. ๑.อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๒.ทต.โคกกรวด อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓.อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๔.อบต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๕.อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ๖.อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๗.อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๘.อบต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ๙.ทต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ๑๐.อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๑๑.อบต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒.อบต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ๑๓.ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ๑๔.อบต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,314 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งวดที่ 4,5 และ 6 (งวดสุดท้าย)
26 ก.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
26 ก.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
26 ก.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศการบังคับใช้การเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองแงะเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
26 ก.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง ผลการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแหลมหาด - บ้านยางทอง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำไพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไพล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2559
26 ก.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง จดหมายข่าวเดือน มิ.ย. 59
26 ก.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ “นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด”
26 ก.ค. 59
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
26 ก.ค. 59
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลาและทำฝายมีชีวิต
26 ก.ค. 59
12
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ปากบาง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ก.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ขอเชิญชวน ลด ละ เลิก อบายมุข และงดเว้นการฆ่าสัตว์ หรือกิจกรรม อันเป็นการ ทรมานสัตว์
26 ก.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
26 ก.ค. 59
9

»ข้อมูลทั้งหมด 55,314 รายการ