ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้๑.ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.๒) กำหนดยื่นชำระภาษีภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ๒. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑) กำหนดยืนชำระภาษีภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ๓. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นภาษีภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ติดต่อสอบถาม โทร ๐๗๔- ๓๗๕๑๐๐  ,มิติใหม่ตำบลท่าข้ามไร้ถังขยะและยึดหลักธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลจากการพัฒนาชุมชนคนท่าข้ามมาอย่างยาวนานนับ ๑๐ ปี ในรูปแบบที่เรียกว่า "ท่าข้าม โมเดล" ประกอบกับเจตจำนงธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ในเรื่องสุขภาวะของคน หมวดที่ ๑ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อที่๓ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยและห้ามทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ หมวดที่ ๓ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ ๑๘ ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง ครอบคลุมทุกครัวเรือนในตำบลท่าข้าม 

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,103 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาผี-ซอยตามนาง
31 มี.ค. 58
248
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
31 มี.ค. 58
248
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
31 มี.ค. 58
237
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
31 มี.ค. 58
236
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศสอบราคาซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในตำบลทำนบ
31 มี.ค. 58
217
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
31 มี.ค. 58
218
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 58
204
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.สงขลา
31 มี.ค. 58
149
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตกเขา-บ้านทุ่งมะขาม
31 มี.ค. 58
142
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาเเก้ว-สวนสัตว์สงขลา
31 มี.ค. 58
141
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
31 มี.ค. 58
140
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3
31 มี.ค. 58
132
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังฤดูฝนภายในเขตตำบลบ่อแดง
31 มี.ค. 58
199
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
31 มี.ค. 58
262
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างบูรณะปรับปรุงถนนจำนวน 2 โครงการ
31 มี.ค. 58
263

»ข้อมูลทั้งหมด 35,103 รายการ