องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘/ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการตำบลท่าข้ามประจำปี 2559 / ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกทักษะ เริ่ม ฝึกทักษะ (ฟุตบอล) รับสมัคร เด็กและเยาวชน รุ่นอายุ 7 - 9 ปี และรุ่นอายุ10-13 ปี ผู้สนใจสมัครได้ที่ คณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลท่าข้าม สถานที่ฝึกทักษะกีฬาแบ่งเป็น 2 สนาม ตั้งแต่เคหะชุมชน -หมู่ที่ 3ฝึกที่ สนามโรงเรียนวัดแม่เตย .หมู่ที่4 -หมู่ที่ 8 ฝึกที่โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2559 เฉพาะวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี /โครงการแข่งขันกีฬาท่าข้ามเกมส์ ครั้งที่ 18 เริ่มแข่งขันกีฬาสากล วันเสาร์ที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาในตำบลท่าข้าม/ ประกาศเขตพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน ตามที่ อบต.ท่าข้าม ได้ประกาศข้อบัญญัติ อบต.ท่าข้ามเรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  ในการนี้ อบต.ท่าข้าม จึงขอประกาศเขตพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้  ๑. เคหะชุมชนหาดใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม ๒. หมู่บ้ารฉัตรทองวิวล์ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม ๓. หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม ๔. บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ ๑ ตงท่าข้าม ๕. บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้น จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม  ๖. Sport Arena  หมู่ที่ ๓ ต.ท่าข้าม  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,995 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
28 พ.ค. 59
98
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 :ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
28 พ.ค. 59
93
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การแจ้งถมดิน
28 พ.ค. 59
74
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
28 พ.ค. 59
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารมาตรา 39 ทวิ
28 พ.ค. 59
66
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การแจ้งขุดดิน
28 พ.ค. 59
46
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา 39 ทวิ
28 พ.ค. 59
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
28 พ.ค. 59
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
28 พ.ค. 59
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
28 พ.ค. 59
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
28 พ.ค. 59
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
28 พ.ค. 59
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
28 พ.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
28 พ.ค. 59
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
28 พ.ค. 59
22

»ข้อมูลทั้งหมด 49,995 รายการ