องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘/ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการตำบลท่าข้ามประจำปี 2559 / ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกทักษะ เริ่ม ฝึกทักษะ (ฟุตบอล) รับสมัคร เด็กและเยาวชน รุ่นอายุ 7 - 9 ปี และรุ่นอายุ10-13 ปี ผู้สนใจสมัครได้ที่ คณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลท่าข้าม สถานที่ฝึกทักษะกีฬาแบ่งเป็น 2 สนาม ตั้งแต่เคหะชุมชน -หมู่ที่ 3ฝึกที่ สนามโรงเรียนวัดแม่เตย .หมู่ที่4 -หมู่ที่ 8 ฝึกที่โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2559 เฉพาะวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี /โครงการแข่งขันกีฬาท่าข้ามเกมส์ ครั้งที่ 18 เริ่มแข่งขันกีฬาสากล วันเสาร์ที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาในตำบลท่าข้าม/ ประกาศเขตพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน ตามที่ อบต.ท่าข้าม ได้ประกาศข้อบัญญัติ อบต.ท่าข้ามเรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  ในการนี้ อบต.ท่าข้าม จึงขอประกาศเขตพื้นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้  ๑. เคหะชุมชนหาดใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม ๒. หมู่บ้ารฉัตรทองวิวล์ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม ๓. หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม ๔. บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ ๑ ตงท่าข้าม ๕. บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้น จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม  ๖. Sport Arena  หมู่ที่ ๓ ต.ท่าข้าม  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,353 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนโรงโบสถ์ หมู่ที่ 3
4 พ.ค. 59
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารประดิษฐานพระประทานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
4 พ.ค. 59
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปรัง หมู่ที่ 1
4 พ.ค. 59
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแหละหวัง หมู่ที่ 6
4 พ.ค. 59
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังเลียบ-บ้านปากทุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม
4 พ.ค. 59
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงยิ่ง - ทางรถไฟ หมู่ที่ 7
4 พ.ค. 59
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.แม่ทอม(หลังเก่า) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ทอม
4 พ.ค. 59
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบเดือนเมษายน 2559
4 พ.ค. 59
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งวดที่ 4,5 และ 6 (งวดสุดท้าย)
4 พ.ค. 59
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหรือตัวแทนหมู่บ้านตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
4 พ.ค. 59
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน
4 พ.ค. 59
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดแยกขยะรีไซเคิล
4 พ.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระแก้มลิงหนองป่ะ หมู่ที่ 7
4 พ.ค. 59
220
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประชาสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชั่น พิชิตลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน ไข้เลือดออก
4 พ.ค. 59
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบระโนด เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
4 พ.ค. 59
20

»ข้อมูลทั้งหมด 49,353 รายการ