องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากร/เรื่องการขยายผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย -หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน ๑๔ แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายและร่วมแสดงนิทรรศการกล่าวข้างต้น มีความสามารถในการเป็นพื้นที่เรียนรู้และขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้หากมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือประกอบการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มากขึ้นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์ส่วนปกครองเป้าหมายสิ่งที่ส่งมาด้วยจัดทำร่างคู่มือและร่างหลักสูตรการฝึกอบรมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเป็นคู่มือและหลักสูตรกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นใช้ขยายผลการดำเนินงานต่อไป รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. ๑.อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๒.ทต.โคกกรวด อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓.อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๔.อบต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๕.อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ๖.อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๗.อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๘.อบต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ๙.ทต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ๑๐.อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๑๑.อบต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒.อบต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ๑๓.ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ๑๔.อบต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา/  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,440 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
1 ต.ค. 59
201
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
30 ก.ย. 59
266
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
30 ก.ย. 59
278
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจำกัดขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชายทะเล เครื่องจักร ( CLEARING And GRUBBING) (ถากถางวัชพืชและปาดหญ้าดินเดิมออก และทำการขุดฝังกลบขยะ)
30 ก.ย. 59
293
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease)
30 ก.ย. 59
298
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โครงการเครื่องเล่นสนาม)
30 ก.ย. 59
303
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ 11 ภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
30 ก.ย. 59
310
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู็ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
283
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
256
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
196
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
172
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก เทศบาลตำบลปริกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
30 ก.ย. 59
191
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ขออนุมัตินำเงินประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ติดต่อขอรับคืนเข้าบัญชีเงินสะสม
30 ก.ย. 59
179
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การปรับปรุงแผนที่แม่บท LTAX GIS ในเขตเทศบาลตำบลพะวง
30 ก.ย. 59
183
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
30 ก.ย. 59
174

»ข้อมูลทั้งหมด 57,440 รายการ