องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในตำบลท่าข้ามและประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘/ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการตำบลท่าข้ามประจำปี 2559 (งานวันคนท่าข้ามไม่ทอดทิ้งกัน) ณ อบต.ท่าข้าม วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2559/ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกทักษะ เริ่ม ฝึกทักษะ (ฟุตบอล) รับสมัคร เด็กและเยาวชน รุ่นอายุ 7 - 9 ปี และรุ่นอายุ10-13 ปี ผู้สนใจสมัครได้ที่ คณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลท่าข้าม สถานที่ฝึกทักษะกีฬาแบ่งเป็น 2 สนาม ตั้งแต่เคหะชุมชน -หมู่ที่ 3ฝึกที่ สนามโรงเรียนวัดแม่เตย .หมู่ที่4 -หมู่ที่ 8 ฝึกที่โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2559 เฉพาะวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี /โครงการแข่งขันกีฬาท่าข้ามเกมส์ ครั้งที่ 18 เริ่มแข่งขันกีฬาสากล วันเสาร์ที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาในตำบลท่าข้าม

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 45,622 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา "Happy Valentine's Day"...
14 ก.พ. 59
105
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศเตือนภัยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
14 ก.พ. 59
108
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ แผนผังจัดงานปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย
12 ก.พ. 59
276
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ฮาลาลสตรีท (Halal Street)
12 ก.พ. 59
272
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง เทศบาลตำบลพะวง กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2559
12 ก.พ. 59
280
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง เรื่อง การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 59
268
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดีหลวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดีหลวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลดีหลวง
12 ก.พ. 59
269
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง กำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 304,000 บาท
12 ก.พ. 59
196
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
12 ก.พ. 59
135
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ วันเสาร์ที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๙
12 ก.พ. 59
154
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน คสล. สายควนนาว หมู่ที่ 3
12 ก.พ. 59
152
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีลเป็นถนน คสล. สายป่างาม - ควนนาว หมู่ที่ 3
12 ก.พ. 59
152
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่สร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งหลุมนก หมู่ที่ 11
12 ก.พ. 59
134
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบชายทะเลเก้าเส้ง-จะนะ ระยะทางจากโรงงานแปซิฟิกสุดเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 59
125
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 59
112

»ข้อมูลทั้งหมด 45,622 รายการ